Lepingu tüüptingimused

INTERNETI PÜSIÜHENDUSE LEPINGU ÜLDISED TINGIMUSED
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Pooled lähtuvad oma tegevuses käesolevast lepingust, Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest.
1.2. Teenusepakkuja tagab Kliendi interneti seadmetele interneti püsiühenduse Kliendi määratud aadressil ja sellega kaasnevad laiendatud teenused (edaspidi “Teenused”) vastavalt loetelule punktis 1.6.
1.3. Teenusepakkuja ühendab Kliendi internetiseadmed interneti püsiühenduse võrku Kliendi määratud aadressil vastavalt hetkel kehtivale hinnakirjale Kliendiga kokkulepitud ajal
1.4. Klient esitab oma pretensioonid seadmete ja paigalduse osas koha peal paigaldajatele, vastasel korral on Klient paigaldusega nõus ja kohustub tasuma seadmete ja töö eest esitatud arve alusel
1.5. Klient võib soovi korral paigaldada interneti seadmed ise või laste paigaldada kolmandal isikul, täites Teenusepakkuja poolt kehtestatud kvaliteedinõudeid signaali tugevuse ja paigalduse kohta. Kolmandate isikute poolt paigaldatud seadmetele ei kehti Teenusepakkuja poolne seadmete paigaldusgarantii.
1.6. Teenusepakkuja tagab Kliendile järgmised teenused:
• interneti püsiühenduse Kliendi määratud aadressil Kliendi poolt väljaostetud või renditud interneti seadmetega punktis 7 määratud kiirusel Eesti magistraalvõrguni
• interneti püsiühenduse korterelamus ühele arvutile punktis 7 määratud kiirusel Eesti magstraalvõrguni. Kui Kliendil on mitu arvutit, antakse kiirus kliendi ruuterile, mis ise jagab kiirust kliendi arvutite vahel
• Kliendi internetiseadmete püsiühenduse minimaalne reserveeritud kiirus CIR Kerneli võrgus 2MB
• proxy-serveri kasutuse HTTP/FTP/SECURE proxy: cache.kernel.ee:3128
• e−postkasti KODU serveris
• POP-serveri aadress: pop.kodu.ee (kui kasutada meiliaadressi …@kodu.ee)
• SMTP serveri aadress : mail.kodu.ee (alati)
• kodulehekülje ülespanemise võimalus aadressil www. kodu.ee/ˇkasutaja
• – TCP/UDP portide 135, 137-139 ja 445 kasutamine on blokeeritud viiruste leviku tõkestamiseks;
– TCP port 25 (väljuv e-post) kasutamine on piiratud rämpsposti leviku tõkestamiseks:
– Samaaegselt on Kliendil võimalik kasutada kuni 500 erinevat TCP-ühendust.
1.7. Kliendi andmete muutumisel (nimi, telefon, elektronposti aadress, terminalseadme mac-aadress) edastab Klient Teenusepakkujale võimalikult kiiresti oma muutunud andmed.
1.8. Teenusepakkuja ei avalda kolmandatele isikutele, ei edasta ega töötle Kliendi nõusolekuta Kliendi andmeid, välja arvatud seadusega ettenähtud juhtudel ja korras.
1.9. Teenusepakkuja tagab kortermaja ühisosas asuvate lokaalvõrguseadmete ja ruuteri igakuise hoolduse. Kliendile kuuluvate seadmete rikete tuvastamisel ja probleemide lahendamisel annab Teenusepakkuja Kliendile tasuta  telefonikonsultatsiooni,
kohalesõit, viiruse- ja nuhkvara tõrje jms. arvutialane teenindus ja installeerimine toimub AS Kerneli hetkel kehtiva hinnakirja alusel.
1.10. Teenusepakkuja kohustub informeerima Klienti püsiühenduse  hinnamuutustest ühe-kuulise etteteatamisega oma sideteenuse kaudu.
1.11. Teenusepakkuja ei ole kohustatud Klienti varustama teenuste tarbimiseks vajaliku riist- ja tarkvaraga.
1.12. Klient ei tohi kolmandale poolele edasi anda, müüa või jagada Lepinguga enesele saadud õigusi ja võetud kohustusi.
2. KAEBUSED JA PROBLEEMIDE LAHENDAMISE KORD
2.1. Klient teavitab Teenusepakkujat teenuse katkestusest AS Kernel kontori üldtelefonil 7420234 või elektronposti aadressil info(at)kernel.ee
2.2. Teenusepakkuja lahendab telefoni teel tulnud kaebused võimalikult operatiivselt. Kui teenust koheselt ei õnnestu taastada, siis veateade registreeritakse, rikke kõrvaldab tehniline hooldus või tellitakse mastitöödeks spetsialistid
2.3. Teenusepakkuja kohustub registreeritud rikked kõrvaldama võimalikult kiiresti, tööpäevadel 48 tunni jooksul, pühadel ja nädalavahetustel järgnevast tööpäevast alates 48 tunni jooksul
2.4. Kui Klient pole saanud teenust kasutada Teenusepakkuja süül 48 tundi, tehakse jätkuva katkestuse kohta kuumaksus tasa-arveldust Kliendi vastavasisulise avalduse alusel, arvestades lepingupunkte 2.5-2.6
2.5. Katkestuste hulka ei arvestata aega, mil Teenusepakkuja ei saanud olla teadlik katkestuse olemasolust; elektrienergia katkestuste, loodusõnnetuse, tulekahju, sõjaolukorra, riigi- või valitsusorgani otsuse, stiihiliste loodusnähtuste (üleujutus, jäide, pakane, kuumus, äike, tormi kahjustused) tagajärjel või kui katkemise põhjustas Kliendi või kolmanda isiku tegevus või tegevusetus.
2.6. Katkestuste hulka ei arvestata aega, mil teenus ei töötanud Kliendi või kellegi kolmanda isiku poolt ebakvaliteetselt paigaldatud seadmete tõttu.
2.7. Katkestuste hulka ei arvestata aega, mil Kliendi teenuse kasutamine oli blokeeritud seoses viiruse levitamisega
3. ARVELDUSTE KORD
3.1 Teenusepakkuja väljastab Kliendi jooksva kuu teenuste ja muude maksete kohta arved kalendrikuu kümnendaks kuupäevaks. Arved väljastatakse määratud elektronposti aadressil.

3.2 Klient tasub arved määratud aja jooksul.
3.3 Tähtajaks arve mittetasumisel on Teenusepakkujal õigus nõuda viivist 0,5% tasumata summalt päevas. Tähtajaks arve mittetasumisel on Teenusepakkujal õigus ühe kuu möödudes peatada edaspidine Teenuse osutamine ja Kliendi internetiühendus blokeeritakse. Blokeeritud internetiühendus taastatakse pärast võlgnevuse tasumist. Kui võlgnevus pole tasutud blokeerimisele järgneva kahe kuu jooksul, siis kõik Kliendiga seotud andmefailid kustutatakse ja Leping lõpetatakse Teenusepakkuja poolt.
3.4 Juhul, kui Klient ei ole saanud arvet jooksva kuu 15. kuupäevaks, on ta kohustatud sellest Teenusepakkujat informeerima.
4. INTERNETITEENUSTE KASUTAMISE REEGLID
4.1 Kliendil on Teenusepakkuja interneti teenuste vahendusel keelatud:
4.1.1 juurdepääsu hankimine Internetis leiduvatele privaatseks kasutamiseks mõeldud ressurssidele;
4.1.2 levitada andmeid, materjale, tarkvara ja tarkvarakoode, autoriõigusega kaitstud intellektuaalset omandit, kaubamärke ning ametisaladusi, mille levitamine ei ole lubatud, või viisil, mis ei ole lubatud;
4.1.3 Klient on kohustatud kasutama yhendust nii, et ei rikuks EV kehtivaid seadusi ega läheks vastuollu internti kasutamise hea tava ja viisakusreeglitega.
4.1.4 hävitada või kahjustada arvutustehnika abil koostatud või kogutud andmete terviklikkust ning muuta andmeid endid;
4.1.5 tahtlikult häirida teiste Teenusepakkuja internetiteenuste kasutajate ning süsteemiadministraatori tööd Teenusepakkuja interneti serveri(te)s.
4.1.6 kasutada interneti teenuseid isikute eraelu kaitstuse põhimõttega vastuolevalt;
4.2 Teenusepakkujal on õigus ette teatamata muuta oma interneti teenuste osutamise viisi, sealhulgas teenustele juurdepääsuprotseduure, menüüstruktuure, käske, dokumentatsiooni jms.
4.3 Teenusepakkujal on õigus eelneva etteteatamisega Kliendi internetiühendus blokeerida, kui Kliendi või kolmanda isiku ebakvaliteetselt paigaldatud seadmete tõttu on häiritud teiste Klientide internetiühendus või ei vasta Teenusepakkuja
poolt kehtestatud kvaliteedi nõuetele.
4.4 Teenusepakkujal on õigus Kliendi viirusega arvuti internetiühendus blokeerida viiruse kõrvaldamiseni. Klienti teavitatakse ühenduse blokeerimisest esimesel võimalusel
4.5 Teenusepakkuja võib liitumislepingu lõpetada tingimusteta ja viivitamatult, kui klient rikub punktis 4.1 toodud tingimusi või ei täida teenusepakkuja võrguadministraatori korraldusi.
5. PIIRATUD VASTUTUS
5.1 Teenusepakkuja eitab mistahes vastutust seoses kahjudega, mida võivad põhjustada häired teenuste osutamises, edastamisviivitused, sideliinide häired või volitamata isikute ligipääs infole või selle muutmine.
5.2 Teenusepakkuja ei võta endale mingeid materiaalseid kohustusi juhuks, kui Kliendil on pretensioone Teenusepakkuja poolt Interneti kaudu või Internetiga seoses esitatava informatsiooni, teenuste või toodete kättesaadavuse, tõesuse või
sisu osas.
6. LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE, PEATAMINE JA LÕPETAMINE
6.1. Leping sõlmitakse tähtajatult.
6.2. Klient võib Lepingu punktis 7 määratud ühenduse kiirust muuta, kuid mitte tihedamalt kui üks kord kalendrikuu jooksul. Lepingu muutmise eest eraldi tasu ei arvestata.
6.3. Klient võib lepingu ajutiselt, kalendrikuu kaupa peatada, teatades sellest Teenusepakkujale ette vähemalt üks nädal.
Teenuse peatamine ja taas-avamine toimub kalendrikuu esimesel päeval. Teenuse peatamise aja eest kuumaksu ei arvestata, lepingu peatamise ja jätkamise eest eraldi tasu ei arvestata, v.a juhul, kui see toimub kehtestatud avamise päevast erineval ajal. Minimaalne lepingu avamise/peatamise aeg on 1 kalendrikuu.
6.4. Lepingu võivad pooled lõpetada vastastikusel kokkuleppel igal ajal. Lepingu võib lõpetada ühe poole algatusel juhul, kui ta teatab sellest teisele poolele üks (1) kuu ette.

7. ÜHENDUSE KIIRUS JA TEENUSE HINNAD

Kiirused ja hinnad varieeruvad vastavalt maakonniti kehtestatud interneti pakettidele.